011 59 07 90
NELISSEN VERZ 240421 087

Bestuurders-aansprakelijkheid - D&O

Ondernemen is beslissen. U en uw management nemen die beslissingen in een almaar complexer en strenger wetgevend kader. U loopt daarbij het risico dat belanghebbenden zoals aandeelhouders, personeel, klanten en derden u als bestuurder persoonlijk aanspreken. Wij beseffen niet altijd welke gevaren we lopen. Dure processen achtervolgen u en mogelijk wordt uw privévermogen hierdoor aangetast. Bij schadeclaims tegen uw vennootschap beschermt de polis bestuurdersaansprakelijkheid uw persoonlijk vermogen. Als u aansprakelijk bent, betaalt de verzekering de schadevergoedingen en de kosten voor uw verdediging.

Wat zijn de risico’s van een ‘Bestuurder’ ”?

De bestuurdersaansprakelijkheidspolis verzekert de bestuursleden tegen de gevolgen van financiële schade toegebracht aan derden als gevolg van door de bestuursleden gemaakte fouten.

 • Gewone bestuursfouten
 • Inbreuken op de wet of de statuten
 • Belangenconflictprocedure of het onrechtmatige financieel voordeel
 • Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid
 • Faillissement
 • Aansprakelijkheid voor fiscale schulden
 • Aansprakelijkheid voor socialezekerheidsschulden
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Tewerkstellingsfouten en discriminatie

Elke bestuurder of bedrijfsleider die in de uitvoering van zijn opdrachten een fout begaat, die schade toebrengt aan de vennootschap of aan derden, kan persoonlijk gehouden zijn de schade te vergoeden.

Voor wie?

 • Iedere voormalige, huidige of toekomstige bestuurder
 • Zaakvoerders, leden van het Directiecomité, feitelijke maatschappelijke lasthebbers en de vereffenaars van filialen
 • De rechtspersonen/managementvennootschappen en hun permanente vertegenwoordigers
 • de erfgenamen van de bestuurders of bedrijfsleiders

Door wie kunnen eisen ingesteld worden ?

 • De vennootschap
 • Een aandeelhouder
 • Klanten
 • Leveranciers
 • Overheidsinstellingen (waaronder fiscus, RSZ,…)
 • De curator

Biedt een polis BA Onderneming of Beroepsaansprakelijkheid niet voldoende bescherming?

Een polis Bestuurdersaansprakelijkheid dekt niet hetzelfde risico.

 • Bestuurdersaansprakelijkheid:

dekt de financiële gevolgen van fouten begaan bij het uitoefenen van de specifieke functie van bestuurder, de zogenaamde bestuursfouten, onafhankelijk van de activiteiten van uw bedrijf of vzw en beschermt het patrimonium van uw bestuurders.

 • BA Onderneming/Beroepsaansprakelijkheid:

dekt de schade aan derden door de uitoefening van een commerciële of industriële activiteit van uw bedrijf of van de activiteiten in de schoot van een vzw en beschermt het vermogen van uw bedrijf of vzw.

Enkele voorbeelden

 • er wordt geen brandverzekering en vooral geen Bedrijfsschadepolis afgesloten waardoor de vennootschap in financiële moeilijkheden komt na een schadegeval
 • de nabestaanden van het slachtoffer van een arbeidsongeval verwijten de ex werkgever een gebrek aan opleiding en/of veilige werkomstandigheden en eisen een schadevergoeding
 • jaarrekeningen worden niet (tijdig) ingediend waardoor een leverancier, die op basis van die informatie niet meer zou wensen te leveren, schade lijdt
 • een ontslagen werknemer vecht zijn/haar ontslag aan

Hoeveel kost een D&O polis?

Zoals bij alle verzekeringen hangt de hoogte van de premie af van heel wat factoren: de grootte van de onderneming of vereniging, het aantal bestuurders, de sector waarin u actief bent, uw financiële situatie, het schadeverleden.

022 NELISSEN VERZ 160421 356

Uw aansprakelijkheid als bestuurder verzekeren? Wij staan u graag bij in deze complexe materie.

Jurgen Nelissen